مشخصات شرکت کننده حقیقی

شرکت در :

ارسال رزومه*

آپلود فایل ارائه*

آپلود کاتالوگ *

مشخصات شرکت کننده حقوقی

فرهیخته گرامی به دلیل محدودیت فضای برگزاری همایش، ممکن است از شما برای حضور مجازی در همایش دعوت گردد. تصمیم گیری در خصوص حضور فیزیکی/مجازی مدعوین، منوط به تایید نهایی ستاد برگزاری همایش خواهد بود.