ارزشهای مرکز

ارزش های سازمانی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شرح زیر تعریف شده است.

 

ارزشهای مرکز

 

ارزش های سازمانی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شرح زیر تعریف شده است:

1- چابکی سازمان 

 2-نوآوری

3- مسئولیت پذیری و نتیجه گرایی

 4- توجه به کرامت انسانی

 5- مشارکت                

 

 

تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا میباشد